Regulamin Konkursu

GMINNY KONKURS PAPIESKI

ŚLADAMI PIELGRZYMEK ŚW. JANA PAWŁA II”

REGULAMIN


Cel konkursu:

 1. Zainteresowanie uczniów postacią Papieża – Polaka Jana Pawła II w 100. rocznicę Jego urodzin.

 2. Rozwijanie umiejętności plastycznych oraz literackich dzieci i młodzieży.

 3. Budzenie wrażliwości estetycznej i historycznej.

 4. Propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania młodzieży.

 5. Rozbudzanie pasji artystycznych młodego pokolenia.


Uczestnicy:

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, dostępne dla każdego ucznia
klas I- VIII Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku,
Zespołu Placówek Oświatowych w Piotrkowicach oraz Szkół Ponadpodstawowych w Chmielniku.


Organizatorzy:

Organizatorami Konkursu są Parafia Chmielnik oraz Chmielnickie Centrum Kultury w Chmielniku.


Patronat:

Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik
Zasady Konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych z terenu Gminy Chmielnik.

 2. W Konkursie można wziąć udział poprzez przedstawienie tematu
  w formie plastycznej i/ lub literackiej (ŚLADAMI PIELGRZYMEK ŚW. JANA PAWŁA II).

 1. Forma plastyczna skierowana jest do dzieci i młodzieży z klas I-VIII SP.

 2. Forma literacka skierowana jest do dzieci i młodzieży klas IV-VIII SP, oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

 1. Praca plastyczna powinna zostać wykonana samodzielnie z trwałych materiałów, dowolną techniką (za wyjątkiem prac przestrzennych). Wymiary pracy nie powinny przekraczać formatu A3.

 2. Praca literacka: opowiadanie, wiersz.

Uczestnicy konkursu dostarczają pracę w formie elektronicznej oraz w 1 egz. wydruku komputerowego, w formacie A4, napisaną czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5. Praca nie powinna być dłuższa niż 5 stron formatu A4.

Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.


 1. Każdy z uczestników może złożyć na konkurs jedną pracę w każdej
  z kategorii.

 2. Prace powinny zostać podpisane ( w przypadku prac plastycznych na odwrocie) danymi osobowymi: imię i nazwisko autora pracy, szkoła, klasa, telefon kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna, pod kierunkiem którego została wykonana.


Ocena prac i nagrody:

 1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.

 2. Podczas oceny Komisja będzie zwracała uwagę na: samodzielność wykonania i wkład pracy, oryginalność, pomysłowość, twórczy charakter pracy,ciekawe ujęcie tematu, poprawność merytoryczną, stylistyczną i językową , a także zgodność z tematem i estetykę.

 3. Wyróżnione przez Komisję prace zostaną nagrodzone.

 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Organizatorów w dniu 16.10.2020r.

 5. Laureaci zostaną poinformowani przez Organizatorów o wyróżnieniu oraz o terminie i sposobie odbioru nagrody.

 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania nadesłanych prac na konkurs i wykorzystania ich do publikacji.Termin nadsyłania prac:

30.09.2020r.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do terminowego dostarczenia pracy wraz z kartą zgłoszeniową przesłania drogą mailową na adres: chmielnickie@gmail.com, przesłania na własny koszt na adres: Chmielnickie Centrum Kultury w Chmielniku, ul. Starobuska 10, 26-020 Chmielnik,
z dopiskiem „Konkurs Papieski” (decyduje data stempla pocztowego). lub osobiście do siedziby ChCK w Chmielniku, ul. Starobuska 10.


Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Organizatora Konkursu.


Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest ChCK.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z konkursem tj. w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem konkursu i wręczeniem nagrody. W celu zamieszczenia listy laureatów na stronach organizatorów oraz w celu sprawozdawczości.

 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administratorzy informują, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania nagród i ich doręczenia.

 4. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)Organizatorzy

 [1] 

Powrót

Wyszukiwanie

Święta

Wtorek, VII Tydzień Wielkanocny
Rok A, II
Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezb.

GALERIA

 

nowy element

facebook

googleplus

youtube